Blog

Regulamin promocji „3 PARA ZA 1 ZŁ”

Regulamin promocji „3 PARA ZA 1 ZŁ”

 

1 § Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji „3 PARA ZA 1 ZŁ” jest Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski, ul. Stary Rynek 2 , 15-130, Białystok NIP: 542-274-16-26
 2. Promocja jest udostępniona w punktach Centrum Ortopedyczno-Protetycznego oraz na funpage Centrum Ortopedyczno-Protetycznego na Facebooku oraz stronie www.ortopedyka.eu
 3. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 1. Regulamin promocji jest zamieszczony na stronie: https://ortopedyka.eu/

 

2 §  Warunki uczestnictwa

 

 1. W promocji „3 PARA ZA 1 ZŁ” mogą brać udział wszystkie osoby, które w czasie promocji zakupią jednorazowo 3 pary wkładek indywidualnych.
 2. Wkładki mogą być zakupione dla różnych osób.
 3. Promocja od 16.12.2019 do 17.01.2020 r.

 

3 § Szczegóły promocji „3 PARA ZA 1 ZŁ”

 

 1. Promocja „3 PARA ZA 1 ZŁ” jest realizowana tylko w czasie sprecyzowanym w punkcie 3 – Warunki uczestnictwa
 2. Klient z chwilą zakupienia 3 par wkładek indywidualnych musi zrealizować zamówienie do 29 lutego 2020 r.
 3. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie ( patrz pkt. 2 ustępu Szczegóły Promocji „3 PARA ZA 1 ZŁ” ) zostanie ono anulowane lub w przypadku chęci realizacji po promocyjnej, klient uiści opłatę na wykonanie pary wkładek indywidualnych w cenie regularnej.
 1. Klient powinien zrealizować zamówienie całościowo tzn. zamówienie może być wykorzystane dla 3 różnych osób jednak u tych osób, miara na wkładki indywidualne powinna być zdjęta w tym samym czasie.
 2. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku rozkonsolidowania oferty tzn. osób na które ma być ono zrealizowane
 3. Klient w czasie innym niż zakup promocji „3 PARA ZA 1 ZŁ” powinien posiadać przy sobie dowód zakupu.

 

4 § Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji „3 PARA ZA 1 ZŁ” klienci winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania promocji.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nr paragonu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

5 § Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*