Blog

Regulamin zabawy „3 Kroki po NAGRODĘ”

 

Regulamin zabawy „3 Kroki po NAGRODĘ”

 

1 § Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem zabawy jest Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski, ul. Stary Rynek 2 , 15-130, Białystok NIP: 542-274-16-26

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Zabawa nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Zabawa jest prowadzona na stronie www.facebook.com/ ortopedyka.eu/(zwanej dalej “Fanpage”)

5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w punkcie organizatora tj. Centrum Ortopedyczno-Protetycznego ul. Ryska 1 budynek E, Białystok 15-008 jak również na stronie www.ortopedyka.eu

 

2 § Warunki uczestnictwa

 

6. W zabawie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, jednak warunkiem uczestnictwa jest przekroczenie 13 roku życia zgodnie z zasadami Facebook lub zamieszczenie pracy przez opiekuna dziecka poniżej 13 roku życia.

7. Warunkiem udziału w zabawie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

8. Warunkiem udziału w zabawie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

9. Warunkiem udziału w zabawie jest udostępnienie na swojej tablicy, zabawy „3 Kroki po NAGRODĘ

10. Zabawa trwa od 20.01.2020 do 09.02.2020 r.

11. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 10.02.2020 za pośrednictwem FanPage Centrum Ortopedyczno-Protetyczne.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

3 § Zadanie konkursowe

 

  1. Zabawa polega na: wykonaniu pracy plastycznej związanej z zaprojektowaniem wymarzonej grafiki do spersonalizowanych składek ortopedycznych.
  2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

15. W zabawie zostanie wybranych 3 zwycięzców.

16. Wygrywają prace które zdobędą największą ilość like-ów pod zdjęciem.

17. Zwycięzcy Zabawy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

 

 4 § Nagroda

 

18. Nagrodami w zabawie jest: gra planszowa oraz zestaw upominków sygnowanych logo Centrum Ortopedyczno-Protetycznego.

19. Nagrodę można odebrać siedzibie Centrum Ortopedyczno-Protetycznego na ulicy Ryskiej 1 budynek E w Białymstoku.

20. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 29.02.2020. Po tym terminie nagroda traci ważność.

21. Organizator ma prawo podać dane zwycięzców na Fanpage.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do uiszczenia na swoim Fanpage zdjęć z zwycięzcami zabawy „3 Kroki po NAGRODĘ”.

24. Pełnoletni zwycięzcy jak i opiekunowie niepełnoletnich uczestników, mogą w formie pisemnej złożyć wniosek o niewyrażeniu zgody na publikacje medialne osób biorących udział w zabawie „3 Kroki po NAGRODĘ”.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

27. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

5 § Reklamacje

 

28. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania zabawy, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz po ogłoszeniu wyników, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

29. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

30. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w siedzibie Centrum Ortopedyczno-Protetycznego w Białymstoku ul. Ryska 1 budynek E lub przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Reklamacja 3 kroki po NAGRODĘ”

31. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

6 § Postanowienia końcowe

 

32. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

33. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora

34. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*