PROTETYKA

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE

BUTY ORTOPEDYCZNE

ART. PRZECIWODLEŻYNOWE

KULE ORAZ BALKONIKI

ORTEZY, GORSETY

WÓZKI INWALIDZKIE

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Skąd pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie na wózek inwalidzki

 

Osoby, które utraciły mobilność w wyniku urazu lub choroby wymagają korzystania z wózka inwalidzkiego, który pozwala im na swobodne przemieszczanie się. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, często ograniczają się do standardowych, ciężkich wózków manualnych ze względu na wysokie ceny wózków specjalnych. Ograniczają tym samym swoją aktywność społeczną zamykając się w domach.

Jeżeli chcesz  poruszać się na wózku aktywnym, elektrycznym, lub dostosowanym do Twoich potrzeb i schorzenia możesz pozyskać na nie dofinansowanie. W zależności od rodzaju wózka, wybieramy odpowiednią instytucję finansującą. W przypadku wózka elektrycznego finansowanie uzyskamy z Aktywnego Samorządu. Wózek inwalidzki manualny, aktywny, specjalny refunduje NFZ oraz PFRON. Jeżeli odstraszają Cię zawiłości związane z dofinansowaniem, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy naszych konsultantów, którzy w przystępny sposób przeprowadzą Cię przez całą procedurę uzyskania dofinansowania.

dofinansowanie na wózek inwalidzki

Skontaktuj się z nami!

Pomożemy Ci w pozyskaniu dofinansowania

Wojtek

Wojtek

Konsultant

Maria

Maria

Konsultant

Dofinansowane Aktywny Samorząd

Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego elektrycznego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na zakup wózka elektrycznego:

 • osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
 • osoba w wieku do 18 lat / w wieku aktywności zawodowej / jest zatrudniona,
 • osoba, która jest zatrudniona lub się uczy lub posiada potwierdzone opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • posiada dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Potrzebne dokumenty:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista),
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny
 • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
 • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Jaką kwotę dofinansowania możesz uzyskać:

 • 17.600 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł,

oraz

 • refundację kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.
Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usług

Termin składania wniosków:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023 

Wszystkie dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginału dokumentu.

Refundacja NFZ

Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego aktywnego, specjalnego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego:

 • Osoby objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym ZUS.

Potrzebne dokumenty:

 • zlecenie od lekarza specjalisty ( lekarz specjalista może wystawić zlecenia na kwotę dofinansowania 1700 lub 3000 zł, pozwala to na zakup wózka specjalnego lub aktywnego ze stopów lekkich ).
 • zlecenie od lekarza rodzinnego ( lekarz rodzinny może wystawić zlecenia na kwotę dofinansowania 600 zł ).

Jaką kwotę dofinansowania możesz uzyskać:

Termin składania wniosków:

 • Bezterminowo

Dofinansowanie PCPR/MOPS

Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego aktywnego, specjalnego

W przypadku sprzętu, którego koszty nie zostały w całości pokryte ze środków NFZ, mogą Państwo starać się o dofinansowanie brakującej kwoty w ramach funduszy Centrów Pomocy Rodzinie (wojewódzkich lub powiatowych, w zależności od miejsca zamieszkania PCPR/MOPR).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
 • spełniają kryterium dochodowe:

– przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie,

– przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 65% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Potrzebne dokumenty:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności (ksero),
 • oferta lub faktura proforma dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny

Jaką kwotę dofinansowania możesz uzyskać:

Termin składania wniosków:

 • PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania

Wszystkie dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Jak złożyć wniosek na dofinansowanie przy pomocy SOW

Kontakt z naszą firmą

Jak się skontaktować z Centrum.

Dane teleadresowe

ul. Ryska 1 bud. E, 15-008 Białystok

w

Przedstawiciele handlowi

+48 500 600 296, +48 500 600 896

Biuro

+48 500 595 947

w

Pracownia protetyczno - ortotyczna

+48 697 855 455, +48 790 520 570