PROTETYKA

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE

BUTY ORTOPEDYCZNE

ART. PRZECIWODLEŻYNOWE

KULE ORAZ BALKONIKI

ORTEZY, GORSETY

WÓZKI INWALIDZKIE

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Skąd pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie na napędy elektryczne do wózków inwalidzkich

W zależności od potrzeb i rodzaju wózka, wybieramy odpowiednią instytucję finansującą. W przypadku wózka elektrycznego finansowanie uzyskamy z Aktywnego Samorządu.
dofinansowanie na wózek inwalidzki

Dofinansowane Aktywny Samorząd

Dofinansowanie do napędu elektrycznego do wózka inwalidzkiego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na zakup wózka elektrycznego:

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • jest w wieku do 18 lat lub wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony,
 • jest zatrudniony lub się uczy lub posiada potwierdzone opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • posiada dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
Potrzebne dokumenty:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista),
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny
 • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
 • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.
Jaką kwotę dofinansowania możesz uzyskać:

 • 10.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,

oraz

 • refundację kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.
Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usług

Termin składania wniosków:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2022
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2022
Wszystkie dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginału dokumentu.

Refundacja NFZ

Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego aktywnego, specjalnego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego:

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Osoby niepełnosprawne objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym ZUS.
Potrzebne dokumenty:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista),
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny
 • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
 • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.
Jaką kwotę dofinansowania możesz uzyskać:

 • Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, NFZ może dofinansować zakup wózków inwalidzkich. Refundacja ma wynieść od 600 do 3000 zł
Termin składania wniosków:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2022
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2022
Wszystkie dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginału dokumentu.

Dofinansowanie PCPR/MOPS

Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego aktywnego, specjalnego

W przypadku Na sprzęt, którego koszty nie zostały w całości pokryte ze środków NFZ, mogą Państwo starać się o dofinansowanie brakującej kwoty w ramach funduszy Centrów Pomocy Rodzinie (wojewódzkich lub powiatowych, w zależności od miejsca zamieszkania).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego:

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Osoby niepełnosprawne objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym ZUS.
Potrzebne dokumenty:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista),
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny
 • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
 • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.
Jaką kwotę dofinansowania możesz uzyskać:

 • Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, NFZ może dofinansować zakup wózków inwalidzkich. Refundacja ma wynieść od 600 do 3000 zł
Termin składania wniosków:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2022
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2022
Wszystkie dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginału dokumentu.

Kontakt z naszą firmą

Jak się skontaktować z Centrum.

Dane teleadresowe

ul. Ryska 1 bud. E, 15-008 Białystok

w

Przedstawiciele handlowi

+48 500 600 296, +48 500 600 896

Biuro

+48 500 595 947

w

Pracownia protetyczno - ortotyczna

+48 697 855 455, +48 790 520 570