Blog

Regulamin promocji „BLACK FRIDAY -80%”

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem promocji „BLACK FRIDAY -80%” jest Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski, ul. Stary Rynek 2 , 15-130, Białystok NIP: 542-274-16-26

  2. Promocja jest udostępniona w punktach Centrum Ortopedyczno-Protetycznego oraz na funpage Centrum Ortopedyczno-Protetycznego na Facebooku.

  1. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez

Facebook, Inc.

  1. Promocja jest wyszczególniona na stronie www.facebook.com/ ortopedyka.eu/(zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

1. W promocji „BLACK FRIDAY -80%” mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

2. Warunkiem udziału w promocji jest posiadanie zakupionego badania wraz z dołączoną informacją związaną z promocją „BLACK FRIDAY”

3. Promocja trwa jeden dzień od 29.11.2019 do 29.11.2019

Szczegóły promocji „BLACK FRIDAY -80%”

1. Promocja „BLACK FRIDAY -80%” jest realizowana tylko w dniu sprecyzowanym w punkcie 3 – Warunki uczestnictwa

2. Promocja „BLACK FRIDAY -80%” działa jedynie z hasłem: BLACK FRIDAY.

3. Brak spełnienia któregokolwiek punktu będzie skutkowało naliczeniem ceny regularnej badania.

4. Cena regularna badania bez hasła: BLACK FRIDAY to 49 pln.

5. Klient z chwilą wykupienia badania w cenie promocyjnej powinien w terminie 30 dni roboczych umówić się telefonicznie lub przez stronę facebook funpage Centrum Ortopedyczno-Protetycznego na termin wykupionego badania.

6. Promocja obowiązuje jedynie w oddziale Centrum Ortopedyczno-Protetycznego w Białymstoku przy ulicy Ryskiej 1 budynek E.

Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji „BLACK FRIDAY -80%” klienci winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania promocji.

  1. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

  1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nr paragonu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

  2. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

  1. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*