Blog

Regulamin promocji „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019”

REGULAMIN PROMOCJI „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019”

1§ Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019” jest Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski, ul. Stary Rynek 2 , 15-130, Białystok NIP: 542-274-16-26
 2. Promocja jest udostępniona w punktach Centrum Ortopedyczno-Protetycznego oraz na funpage Centrum Ortopedyczno-Protetycznego na Facebook.
 3. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Promocja jest wyszczególniona na stronie facebook.com/centrumortopedycznoprotetyczne zwanej dalej “Fanpage”)

2§ Warunki uczestnictwa

 1. W promocji „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019” mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli klient powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w promocji jest zamówienie i co ważne od razu opłacenie wkładki bądź zapłacenie bezzwrotnej zaliczki w kwocie 100 zł. Klient otrzymuje wtedy Voucher Podarunkowy na kolejną parę wkładek zbonifikowaną na -80% ceny regularnej.
 3. Czas trwania promocji to:11.2019 – 06.12.2019.
 4. Czas realizacji drugiej pary wkładek maksymalnie do końca lutego 2020.
 5. Po tym czasie Voucher traci ważność i druga para wkładek będzie zrealizowana na życzenie klienta w kwocie regularnej poza promocją „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019”.

§ Szczegóły promocji „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019”

 1. Promocja „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019” jest realizowana tylko w dniach sprecyzowanym w punkcie 3 – paragrafu Warunki uczestnictwa.
 2. Promocja „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019” działa jedynie po spełnieniu niżej wyszczególnionych warunków:
  • Druga para wkładek zbonifikowana o wartość -80% ceny regularnej będzie wykonana z miary pierwszej pary wkładek indywidualnych.
  • Voucheru nie można przekazać innej osobie, w celu zbonifikowania ceny regularnej wkładek indywidualnych.
  • W przypadku realizacji Vouchera w promocji „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019” w terminie do końca lutego 2020, należy z sobą posiadać Voucher z numerem kuponu oraz dowodem zakupu pierwszej pary wkładek.
 3. Brak spełnienia któregokolwiek punktu będzie skutkowało naliczeniem ceny regularnej wykonania drugiej pary wkładek indywidualnych.
 4. Regularna cena wkładek indywidualnych to koszt 350 pln.
 5. Promocja obowiązuje w wszystkich oddziałach Centrum Ortopedyczno-Protetycznego Emil Chojnowski.
 6. Wykonanie badania wraz z zaprojektowaniem i odbiorem indywidualnych wkładek ortopedycznych następuje w oddziale Centrum Ortopedyczno-Protetycznego na ulicy Ryskiej 1 bud. E w Białymstoku.

4§ Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019” klienci winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania promocji.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nr dowodu zakupu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

5§ Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*