Blog

Regulamin zabawy „KREATYWNE MIKOŁAJKI”

Regulamin zabawy „KREATYWNE MIKOŁAJKI”

 

1 § Postanowienia ogólne

 

  1. Organizatorem zabawy jest Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski, ul. Stary Rynek 2 , 15-130, Białystok NIP: 542-274-16-26

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/ ortopedyka.eu/(zwanej dalej “Fanpage”)

5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w punkcie organizatora tj. Centrum Ortopedyczno-Protetycznego ul. Ryska 1 budynek E, Białystok 15-008 jak        również na stronie www.ortopedyka.eu

 

2§ Warunki uczestnictwa

 

  1. W zabawie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, jednak warunkiem uczestnictwa jest przekroczenie 13 roku życia zgodnie z zasadami Facebook lub zamieszczenie pracy przez opiekuna dziecka poniżej 13 roku życia.

7. Warunkiem udziału w zabawie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

8. Warunkiem udziału w zabawie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

9. Warunkiem udziału w zabawie jest udostępnienie na swojej tablicy, zabawy „KREATYWNE MIKOŁAJKI”

10. Zabawa trwa od 06.12.2019 do 20.12.2019

11. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 23.12.2019 za pośrednictwem FanPage.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

3 §  ZADANIE KONKURSOWE

 

  1. Zabawa świąteczna polega na: wykonaniu pracy plastycznej o tematyce świątecznej.

14. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

15. W zabawie zostanie wybranych 3 zwycięzców.

16. Wygrywają prace które zdobędą największą ilość like-ów pod zdjęciem.

17. Zwycięzcy Zabawy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

 

4 § NAGRODA

 

  1. Nagrodami w zabawie jest: mata masująco-korekcyjna „jeżyk” oraz zestaw upominków sygnowanych logo Centrum Ortopedyczno-Protetycznego.

19. Nagrodę można odebrać siedzibie Centrum Ortopedyczno-Protetycznego na ulicy Ryskiej 1 budynek E w Białymstoku.

20. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.01.2020. Po tym terminie nagroda traci ważność.

21. Organizator ma prawo podać dane zwycięzców na Fanpage.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do uiszczenia na swoim Fanpage zdjęć z zwycięzcami zabawy „KREATYWNE MIKOŁAJKI”.

23. Pełnoletni zwycięzcy jak i opiekunowie niepełnoletnich uczestników, mogą w formie pisemnej złożyć wniosek o niewyrażeniu zgody na publikacje     medialne osób biorących udział w zabawie „KREATYWNE MIKOŁAJKI”.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku     nagroda przepada.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych     uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

26. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności   poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

5 § REKLAMACJE

 

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Zabawy, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz po ogłoszeniu wyników, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

28. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

29. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w siedzibie     Centrum Ortopedyczno-Protetycznego w Białymstoku ul. Ryska 1 budynek E lub przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Reklamacja   KREATYWNE MIKOŁAJKI”

30. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

6 § POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

32. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora

33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*