REGULAMIN OFERTY „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ”

 

REGULAMIN OFERTY „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ”

 

1 § Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem oferty „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ” jest Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski, ul. Stary Rynek 2 , 15-130, Białystok NIP: 542-274-16-26
 2. Oferta jest udostępniona w punktach Centrum Ortopedyczno-Protetycznego oraz na funpage Centrum Ortopedyczno-Protetycznego na Facebook.
 3. Oferta nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Oferta jest wyszczególniona na stronie: facebook.com/centrumortopedycznoprotetyczne zwanej dalej “Fanpage”)
 5. Regulamin promocji zamieszczony jest na stronie: https://www.facebook.com/ortopedyka.eu/

 

2 § Warunki korzystania z oferty

 

 1. Oferta „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ” jest skierowana do wszystkich osób i nie posiada ograniczenia ilościowego.
 2. „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ” można zrealizować na dowolny produkt bądź usługę oferowaną w Centrum Ortopedyczno-Protetycznym Emil Chojnowski.
 3. Czas trwania oferty to:12.2019 – 31.05.2020.
 4. Oferta „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ” powinna być zrealizowany w całości. Organizator nie wydaje reszty z Voucherów.
 5. W przypadku tańszego towaru bądź usługi należy dobrać do niej towar lub usługę, która dopełni kwotę Vouchera.
 6. W przypadku tańszego towaru lub usługi i niewyrównania kosztu jego ekwiwalentu, pozostała część Vouchera przepada.
 7. Istnieje możliwość zakupu droższego towaru lub usługi niż kwota Vouchera, jednak różnica jest pokrywana z środków własnych klientów.
 8. W przypadku niezrealizowania oferty „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ” w regulaminowym terminie, Voucher traci ważność a co za tym idzie, nie będzie możliwy do zrealizowania w wszystkich punktach Centrum Ortopedyczno-Protetycznego.

 

3 § Szczegóły oferty „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019”

 

 1. Oferta „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ” jest realizowana tylko w dniach sprecyzowanym w punkcie 3 – paragrafu Warunki korzystania z oferty.
 2. Oferta obowiązuje w wszystkich oddziałach Centrum Ortopedyczno-Protetycznego Emil Chojnowski.
 3. W przypadku realizacji Vouchera na jedną z usług w Centrum Ortopedyczno-Protetycznego, prosimy uprzednio skontaktować się obsługą sklepu czy pracowni, celem umówienia konkretnego terminu wykonania usługi.

 

4 § Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące oferty „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ” klienci winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania oferty oraz maksymalnie 3 miesiące od chwili zakończenia danej oferty.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nr dowodu zakupu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

5 § Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Regulamin promocji „3 PARA ZA 1 ZŁ”

Regulamin promocji „3 PARA ZA 1 ZŁ”

 

1 § Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem promocji „3 PARA ZA 1 ZŁ” jest Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski, ul. Stary Rynek 2 , 15-130, Białystok NIP: 542-274-16-26
 2. Promocja jest udostępniona w punktach Centrum Ortopedyczno-Protetycznego oraz na funpage Centrum Ortopedyczno-Protetycznego na Facebooku oraz stronie www.ortopedyka.eu
 3. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 1. Regulamin promocji jest zamieszczony na stronie: https://ortopedyka.eu/

 

2 §  Warunki uczestnictwa

 

 1. W promocji „3 PARA ZA 1 ZŁ” mogą brać udział wszystkie osoby, które w czasie promocji zakupią jednorazowo 3 pary wkładek indywidualnych.
 2. Wkładki mogą być zakupione dla różnych osób.
 3. Promocja od 16.12.2019 do 17.01.2020 r.

 

3 § Szczegóły promocji „3 PARA ZA 1 ZŁ”

 

 1. Promocja „3 PARA ZA 1 ZŁ” jest realizowana tylko w czasie sprecyzowanym w punkcie 3 – Warunki uczestnictwa
 2. Klient z chwilą zakupienia 3 par wkładek indywidualnych musi zrealizować zamówienie do 29 lutego 2020 r.
 3. W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie ( patrz pkt. 2 ustępu Szczegóły Promocji „3 PARA ZA 1 ZŁ” ) zostanie ono anulowane lub w przypadku chęci realizacji po promocyjnej, klient uiści opłatę na wykonanie pary wkładek indywidualnych w cenie regularnej.
 1. Klient powinien zrealizować zamówienie całościowo tzn. zamówienie może być wykorzystane dla 3 różnych osób jednak u tych osób, miara na wkładki indywidualne powinna być zdjęta w tym samym czasie.
 2. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku rozkonsolidowania oferty tzn. osób na które ma być ono zrealizowane
 3. Klient w czasie innym niż zakup promocji „3 PARA ZA 1 ZŁ” powinien posiadać przy sobie dowód zakupu.

 

4 § Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji „3 PARA ZA 1 ZŁ” klienci winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania promocji.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nr paragonu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

5 § Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Regulamin zabawy „KREATYWNE MIKOŁAJKI”

Regulamin zabawy „KREATYWNE MIKOŁAJKI”

 

1 § Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem zabawy jest Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski, ul. Stary Rynek 2 , 15-130, Białystok NIP: 542-274-16-26

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/ ortopedyka.eu/(zwanej dalej “Fanpage”)

5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w punkcie organizatora tj. Centrum Ortopedyczno-Protetycznego ul. Ryska 1 budynek E, Białystok 15-008 jak        również na stronie www.ortopedyka.eu

 

2§ Warunki uczestnictwa

 

 1. W zabawie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, jednak warunkiem uczestnictwa jest przekroczenie 13 roku życia zgodnie z zasadami Facebook lub zamieszczenie pracy przez opiekuna dziecka poniżej 13 roku życia.

7. Warunkiem udziału w zabawie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

8. Warunkiem udziału w zabawie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

9. Warunkiem udziału w zabawie jest udostępnienie na swojej tablicy, zabawy „KREATYWNE MIKOŁAJKI”

10. Zabawa trwa od 06.12.2019 do 20.12.2019

11. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 23.12.2019 za pośrednictwem FanPage.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

3 §  ZADANIE KONKURSOWE

 

 1. Zabawa świąteczna polega na: wykonaniu pracy plastycznej o tematyce świątecznej.

14. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

15. W zabawie zostanie wybranych 3 zwycięzców.

16. Wygrywają prace które zdobędą największą ilość like-ów pod zdjęciem.

17. Zwycięzcy Zabawy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

 

4 § NAGRODA

 

 1. Nagrodami w zabawie jest: mata masująco-korekcyjna „jeżyk” oraz zestaw upominków sygnowanych logo Centrum Ortopedyczno-Protetycznego.

19. Nagrodę można odebrać siedzibie Centrum Ortopedyczno-Protetycznego na ulicy Ryskiej 1 budynek E w Białymstoku.

20. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.01.2020. Po tym terminie nagroda traci ważność.

21. Organizator ma prawo podać dane zwycięzców na Fanpage.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do uiszczenia na swoim Fanpage zdjęć z zwycięzcami zabawy „KREATYWNE MIKOŁAJKI”.

23. Pełnoletni zwycięzcy jak i opiekunowie niepełnoletnich uczestników, mogą w formie pisemnej złożyć wniosek o niewyrażeniu zgody na publikacje     medialne osób biorących udział w zabawie „KREATYWNE MIKOŁAJKI”.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku     nagroda przepada.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych     uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

26. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności   poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

5 § REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Zabawy, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz po ogłoszeniu wyników, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

28. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

29. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w siedzibie     Centrum Ortopedyczno-Protetycznego w Białymstoku ul. Ryska 1 budynek E lub przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Reklamacja   KREATYWNE MIKOŁAJKI”

30. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

6 § POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

32. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora

33. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Regulamin promocji „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019”

REGULAMIN PROMOCJI „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019”

1§ Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019” jest Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski, ul. Stary Rynek 2 , 15-130, Białystok NIP: 542-274-16-26
 2. Promocja jest udostępniona w punktach Centrum Ortopedyczno-Protetycznego oraz na funpage Centrum Ortopedyczno-Protetycznego na Facebook.
 3. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Promocja jest wyszczególniona na stronie facebook.com/centrumortopedycznoprotetyczne zwanej dalej “Fanpage”)

2§ Warunki uczestnictwa

 1. W promocji „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019” mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli klient powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w promocji jest zamówienie i co ważne od razu opłacenie wkładki bądź zapłacenie bezzwrotnej zaliczki w kwocie 100 zł. Klient otrzymuje wtedy Voucher Podarunkowy na kolejną parę wkładek zbonifikowaną na -80% ceny regularnej.
 3. Czas trwania promocji to:11.2019 – 06.12.2019.
 4. Czas realizacji drugiej pary wkładek maksymalnie do końca lutego 2020.
 5. Po tym czasie Voucher traci ważność i druga para wkładek będzie zrealizowana na życzenie klienta w kwocie regularnej poza promocją „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019”.

§ Szczegóły promocji „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019”

 1. Promocja „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019” jest realizowana tylko w dniach sprecyzowanym w punkcie 3 – paragrafu Warunki uczestnictwa.
 2. Promocja „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019” działa jedynie po spełnieniu niżej wyszczególnionych warunków:
  • Druga para wkładek zbonifikowana o wartość -80% ceny regularnej będzie wykonana z miary pierwszej pary wkładek indywidualnych.
  • Voucheru nie można przekazać innej osobie, w celu zbonifikowania ceny regularnej wkładek indywidualnych.
  • W przypadku realizacji Vouchera w promocji „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019” w terminie do końca lutego 2020, należy z sobą posiadać Voucher z numerem kuponu oraz dowodem zakupu pierwszej pary wkładek.
 3. Brak spełnienia któregokolwiek punktu będzie skutkowało naliczeniem ceny regularnej wykonania drugiej pary wkładek indywidualnych.
 4. Regularna cena wkładek indywidualnych to koszt 350 pln.
 5. Promocja obowiązuje w wszystkich oddziałach Centrum Ortopedyczno-Protetycznego Emil Chojnowski.
 6. Wykonanie badania wraz z zaprojektowaniem i odbiorem indywidualnych wkładek ortopedycznych następuje w oddziale Centrum Ortopedyczno-Protetycznego na ulicy Ryskiej 1 bud. E w Białymstoku.

4§ Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019” klienci winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania promocji.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nr dowodu zakupu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

5§ Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Regulamin promocji „BLACK FRIDAY -80%”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „BLACK FRIDAY -80%” jest Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski, ul. Stary Rynek 2 , 15-130, Białystok NIP: 542-274-16-26

 2. Promocja jest udostępniona w punktach Centrum Ortopedyczno-Protetycznego oraz na funpage Centrum Ortopedyczno-Protetycznego na Facebooku.

 1. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez

Facebook, Inc.

 1. Promocja jest wyszczególniona na stronie www.facebook.com/ ortopedyka.eu/(zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

1. W promocji „BLACK FRIDAY -80%” mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

2. Warunkiem udziału w promocji jest posiadanie zakupionego badania wraz z dołączoną informacją związaną z promocją „BLACK FRIDAY”

3. Promocja trwa jeden dzień od 29.11.2019 do 29.11.2019

Szczegóły promocji „BLACK FRIDAY -80%”

1. Promocja „BLACK FRIDAY -80%” jest realizowana tylko w dniu sprecyzowanym w punkcie 3 – Warunki uczestnictwa

2. Promocja „BLACK FRIDAY -80%” działa jedynie z hasłem: BLACK FRIDAY.

3. Brak spełnienia któregokolwiek punktu będzie skutkowało naliczeniem ceny regularnej badania.

4. Cena regularna badania bez hasła: BLACK FRIDAY to 49 pln.

5. Klient z chwilą wykupienia badania w cenie promocyjnej powinien w terminie 30 dni roboczych umówić się telefonicznie lub przez stronę facebook funpage Centrum Ortopedyczno-Protetycznego na termin wykupionego badania.

6. Promocja obowiązuje jedynie w oddziale Centrum Ortopedyczno-Protetycznego w Białymstoku przy ulicy Ryskiej 1 budynek E.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji „BLACK FRIDAY -80%” klienci winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania promocji.

 1. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nr paragonu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 2. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 1. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage

Idę wolno, ale nie cofam się nigdy

Martyna Zydek może mówić o sobie, że miała szczęście. Ze wszystkich poszkodowanych w wypadku samochodowym, tylko ona przeżyła. W szpitalu usłyszała od lekarza, że „powinna kupić sobie wygodne łóżko na dozgonny relaks”. Złamany kręgosłup i przerwany rdzeń kręgowy – ta diagnoza to w większości przypadków wyrok. Ale nie dla Martyny – jej walka o powrót do zdrowia jest dzisiaj inspiracją dla innych osób niepełnosprawnych w Polsce.

24 lipca Ziemia po raz trzeci okrążyła Słońce od momentu, kiedy dla niej czas się zatrzymał i zmienił bieg. Miała 27 lat, jej życie było szybkie, ale wyglądało normalnie. Mieszkała w Gdańsku, przyszłość wiązała ze sportem. Chciała zostać trenerem personalnym. Ćwiczyła przysiad ze sztangą oraz martwy ciąg.

W wakacje 2016 roku postanowiła odpocząć od gdańskiego huku i odwiedzić rodziców. Wsiadła do BlaBlaCar z kierowcą, który miał w sieci same dobre opinie. Zasnęła na tylnym siedzeniu, w pewnym momencie usłyszała, jak chłopak za kółkiem klnie głośno. Nie straciła przytomności. Widziała wszystko. Nadjeżdżające auto wymusiło pierwszeństwo. Samochód, którym jechała, dachował. Poczuła, a zasadzie przestała czuć ciało od piersi w dół. Potem zobaczyła ludzi biegnących z auta, które jechało za nimi. Zajęli się nią.

Później dowiedziała się, że miała szczęście. Wśród nich był strażak i lekarka. Ze wszystkich poszkodowanych przeżyła tylko ona. Martyna trafia najpierw do szpitala z Częstochowie. Diagnoza nie pozostawia złudzeń: złamany kręgosłup, przerwany rdzeń kręgowy, zero czucia w nogach.

Nie przyjmuje tego do wiadomości, nie chce być w miejscu, gdzie już wydali na nią wyrok. Zawalczyła, by przeniesiono ją do Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej w Krakowie. Tam jej szansę podskoczyły o 50 proc., lekarze dają jej nadzieję. Od tego czasu uprawia nieustający wielobój. Miesiące ćwiczeń przyniosły jednak swój efekt.

Fajterka

Od trzech lat Martyna swoją walkę o zdrowie opisuje na Facebooku: „Prowadzę blog. Blog niepełnosprawnej dziewczyny, ale chcę napisać o tym, że ja wcale nie jestem niepełnosprawna (i tak bardzo mnie irytują uśmiechy ludzi, którzy gdybym chodziła, NIGDY BY SIĘ DO MNIE DO MNIE UŚMIECHNĘLI). Jestem może niepełnosprawna dla ludzi, którzy nigdy mnie nie poznali i widzą jak się poruszam. Chcę napisać, że pomimo to, iż jestem na wózku, nigdy się nie poddam!!!”.

I tak jak do biegnącego Forresta Gumpa dołączali wyznawcy, to chociaż ona porusza się wolniej – przy balkoniku albo na wózku – także do niej zgłasza się coraz więcej ludzi. A ci, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, są po wypadku – lajkują, piszą, pytają, podziwiają i naśladują jej waleczność i nieustępliwość. Nie myślała, że może się stać kimś w rodzaju niepełnosprawnej internetowej celebrytki, ale tak właśnie jest.

– Wiele czasu spędzam, odpowiadając ludziom na pytania, rozmawiamy o tym, co mogą dla siebie zrobić. Nawet gdybym chciała, nie mogę się już teraz wycofać, bo zawiodłabym tych, dla których jestem jakimś wzorem czy daję nadzieję – mówi, a cel ma prosty: chce chodzić. Jak stanie na nogi, będzie pracować. Tak sobie założyła. Chce wtedy pomagać niepełnosprawnym po wypadkach. Kwestia nie w tym czy tak w ogóle będzie, tylko kiedy. Martyna nie widzi innej możliwości.

 

Martyna rusza na nowych łuskach

Dzisiaj Martyna marzy o operacji wszczepienia implantów do kręgosłupa. Robi się ją w USA. To koszt nawet 500 tys. dolarów. Niewyobrażalny, ale Martyna już zbiera pieniądze.  Na skutek rehabilitacji wróciło jej czucie w całym ciele, gównie to głębokie, dzięki operacji będzie jeszcze lepsze.

„Mówię ci, wiele barier zostanie złamanych w tym roku” – zapowiada na swoim blogu.

W lutym pada kolejna z nich – zaczyna chodzić w ortezach przy baloniku. Ale są ciężkie, niewygodne, toporne. Znalazła firmę w Białymstoku – Centrum Ortopedyczno-Protetyczne, która podjęła się zrobić jej ultranowoczesne „łuski” za niewygórowaną cenę. Zeszli z niej jeszcze, widząc jej hart i determinację. Zrobiła zbiórkę na fejsie, założyła konto 1 proc. Takie ortezy kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych.

– To aparat do chodzenia wspomagający utracone funkcje. Wykonaliśmy go ze splotu węglowego, z którego robione są też na przykład elementy samolotów. Jest trzy razy lżejszy od zwykłej ortezy. Niewiele w Polsce do tej porty takich wykonano – mówi Grzegorz Tomkiewicz, fizjoterapeuta  z Centrum Ortopedyczno-Protetycznego w Białymstoku. Walka Martyny wywarła na nim wrażenie. – Zrobi z nich na pewno dobry użytek. Jest niesamowicie zmotywowana i tyle już osiągnęła.

Takie łuski zawsze tworzy się na indywidulane zamówienie. Są spersonalizowane,  dopasowane do przegubów, stawów, długości piszczeli itd. Najpierw powstaje model testowy, potem jeśli się sprawdzi w praktyce – aparat finalny. COP robi sprzęt w tempie ekspresowym, w ciągu kilku dni. 6 czerwca Martyna zakłada nowe łuski.

„Są NAJLEPSZE, ultra lekkie, spełniają funkcje, o które mi chodziło. Warto było czekać. Dziękuję wszystkim! Jaaaaaaram sieeeę!!!!!! IDĘ WOLNO, ALE NIE COFAM SIĘ NIGDY”.

Martyna rusza w dalszą trasę. Musi znowu uczyć się chodzić. Ale kto da radę, jak nie ona.

,,Z NOWYM ROKIEM ZDROWYM KROKIEM’’ – BEZPŁATNE BADANIE STÓP

To już kolejna edycja akcji ,,Z NOWYM ROKIEM ZDROWYM KROKIEM’’ gdzie przeprowadzamy bezpłatne badanie stóp ,oraz organizujemy konsultacje z fizjoterapeutą. Przez dwa miesiące (od 1 sierpnia do 30 września) fizjoterapeuci będą pomagać w doborze butów do szkoły, a w razie konieczności, zaproponują specjalną wkładkę korygującą lub skierują na dodatkowe konsultacje ze specjalistami.

Rodzice przywiązują coraz większą uwagę do obuwia, w jakim chodzą ich dzieci. Niestety, kapcie czy buty na zmianę do przedszkola lub szkoły dalej są traktowane po macoszemu. A to wielki błąd, ponieważ młodzi ludzie noszą je nawet przez 9 godzin dziennie!

Dobre buty powinny być idealnie dopasowane do stopy, zarówno na długość, jak i szerokość. Ważne też, aby były lekkie, przewiewne i wykonane z naturalnych materiałów. Ponadto warto sprawdzić czy mają elastyczną podeszwę, która zapewnia naturalne ruchy i sprawia, że wszystkie mięśnie i więzadła odpowiednio pracują.

– Buty muszą być stabilne, ale już wbrew powszechnym opiniom, niekoniecznie za kostkę. Wysokie obuwie wskazane jest wtedy, gdy istnieje potrzeba dodatkowej stabilizacji, bo dziecko stawia koślawo stopy. Ale nic to nie da, jeśli wewnątrz stopa będzie miała zbyt dużo luzu – tłumaczy nasz specjalista Grzegorz Tomkiewicz, fizjoterapeuta, i dodaje: – Odpowiednie obuwie ma ogromne znaczenie także dla kręgosłupa, dlatego przede wszystkim warto postawić na profilaktykę, która zapobiegnie późniejszym dolegliwościom.

Z myślą o przedszkolakach i uczniach, zorganizowaliśmy akcję „Z nowym rokiem zdrowym krokiem”, podczas której fizjoterapeuci będą udzielać fachowych porad dotyczących zdrowia stóp i kręgosłupa. Pomogą także wybrać odpowiednie obuwie (COP ma w swojej ofercie wiele ciekawych modeli) oraz zlecą dodatkowe badania, a w razie potrzeby zaproponują wkładkę korygującą lub dadzą zalecenia dotyczące ćwiczeń korekcyjnych. Badanie trwa kwadrans i jest całkowicie bezbolesne.

W tym roku do akcji włączył się także Ośrodek Rehabilitacji Armedis, który specjalizuje się w leczeniu wad postawy.

Dzięki współpracy z Armedis nasza  porada będzie kompleksowa – eksperci wezmą pod uwagę nie tylko stopy, ale także ich stan oraz sposób chodzenia, co ma wpływ na sprawność całego ciała.

Wszyscy zainteresowani bezpłatnymi konsultacjami w ramach akcji mogą dokonać rezerwacji, dzwoniąc pod numer: 500 59 59 47. Badania odbywać się będą w  naszej siedzibie COP przy ul. Ryskiej 1 bud. E w Białymstoku.

Ruszyła kampania „PORUSZAMY LUDZI”

Kampania Poruszamy Ludzi to akcja społeczna skierowana do ogółu społeczeństwa. Z jednej strony chcemy ludzi oswoić z niepełnosprawnością, pokazać kilka zasad, którymi należy się kierować, aby w życiu codziennym nie przeszkadzać ludziom dotkniętym niepełnosprawnością, ale też nie udawać, że ich nie ma.
Z drugiej strony nasz komunikat kierujemy do tych niepełnosprawnych, którzy jeszcze nie odważyli się wyjść z domu i nie zawalczyli o siebie i swoje marzenia. Ambasadorami akcji są osoby niepełnosprawne, które są przykładem na to, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w samorealizacji, w spełnianiu marzeń czy w odnoszeniu sukcesów w sporcie.

Zasady, którymi należy się kierować przy doborze wkładek

Wkładka powinna być idealnie dopasowana do stopy

Wiele osób, w tym duża grupa dzieci, ma ortopedyczne wskazania, by korygować postawę i układ stóp, nosząc wkładki do butów. I tu pojawia się dylemat. Można je kupić za 40 złotych w pobliskim markecie, albo za 100 czy 300 złotych w profesjonalnym zakładzie. Które wybrać i czym się kierować? – radzi  Grzegorz Tomkiewicz, fizjoterapeuta z Centrum Ortopedyczno-Protetycznego w Białymstoku.

Po pierwsze: wkładki powinien dobrać fizjoterapeuta

Na początku więc odrzućmy towar z dyskontów. Zlecam, by wkładki wykonać jednak w wyspecjalizowanym zakładzie i na dodatek po starannym badaniu, które przeprowadzi wykwalifikowany fizjoterapeuta. Określi on jakie są dysfunkcje, popatrzy na problem całościowo, ponieważ stopy są podporą całego ciała, wpływają na stan wszystkich stawów i kręgosłupa. Specjalista dokładnie oceni co wymaga korekcji. Wiele firm sprzedających sprzęt ortopedyczny robi takie badania bezpłatnie.

Po drugie: warto sprawdzić jakimi narzędziami diagnostycznymi dysponuje zakład, w którym chcemy zamówić wkładki

Takie podstawowe, ale już trochę przestarzałe urządzenia jak podoskop, plantokonturograf, przeważnie nie są wystarczające. Służą do diagnostyki statycznej, np. wykrycia modzeli. Jeśli problem jest poważniejszy zakład powinien posiadać też sprzęt do diagnostyki dynamicznej, na którym można wykonać badania w trakcie chodu. Robi się je na macie baropodometrycznej. Chodzi się po niej na boso, a czujniki rejestrują nacisk stóp na podłoże, informując szczegółowo o tym  jak się rozkłada ciężar ciała na dwóch nogach podczas całego cyklu chodu (3 – 5 minut), a nie tylko podczas stania. W zakładzie powinien znaleźć się także sprzęt oceniający jak pracują nasze stopy w butach. Wkłada się do nich odpowiednie czujniki, które nam to obrazują. Może się okazać, że to nie wada stopy, tylko złe lub zdeformowane obuwie winne jest problemowi.

Po trzecie i najważniejsze: żeby dobrać odpowiednie wkładki, trzeba wykonać bardzo dokładną diagnozę

Określa się w jej trakcie obie nogi są symetrycznie obciążone, czy wszystkie trzy punkty podparcia stopy są zachowane (czyli pięta, głowa pierwszej kości śródstopia i piątej kości śródstopia), a także czy podczas chodu jest równomierny rozkład sił między prawą i lewą stroną. Najogólniej rzecz ujmując, chodzi o określenie wzorca chodu, czyli tego jak pracuje każda stopa z osobna i jak pracują obie nogi względem siebie. Najczęściej diagnozowane wady to płaskostopie podłużne i porzeczne oraz asymetria, wskutek której z czasem wykształcają się różne deformacje. Diagnoza powinna pokazać też, jak próbujemy je sobie kompensować. Jeśli np. nie działa właściwie jakiś odcinek jednej stopy, to przerzucamy ciężar na kolano albo biodro drugiej nogi. Z czasem wady te ulegają pogłębieniu. Dopiero na podstawie takiej szczegółowej diagnozy, ukazującej problem całościowo, można dobrać odpowiednie wkładki.

Po czwarte: wkładka ma działać, czyli korygować

Zadaniem wkładki jest wyrównanie zaistniałej asymetrii. Po jej zdiagnozowaniu, fizjoterapeuta decyduje czy odpowiednie będą wkładki gotowe, produkowane seryjnie czy konieczne jest wykonanie indywidualnych, na zamówienie, co niestety wiąże się z wyższym kosztem, ale korygują one dokładnie te miejsca, które powodują wady. W tym drugim wypadku wykonuje się odciski stóp, potem skan 3D, a na jego podstawie robi się komputerowe symulacje, pokazujące jak się zachowuje noga jeśli ją podeprzemy w taki, albo inny sposób. Szuka się najlepszej opcji, najbardziej korekcyjnej. Wkładki na indywidulane zamówienie wycinane są na specjalnej frezarce. Nogi człowieka są rożne, nawet zdrowego, jedna stopa bywa szersza, albo ma niższe podbicie od drugiej. Dobra wkładka powinna być idealnie dopasowana do każdej stopy. To jeszcze jedna przewaga tych na zamówienie od gotowych.

Po piąte: konieczne są badania kontrolne, żeby sprawdzić czy nastąpił progres

Należy sprawdzić czy noszenie wkładek przynosi oczekiwany skutek. W zakładzie, który je wyprodukował powinniśmy więc robić badania kontrolne. Przy użyciu czujników oceniamy jak pracuje stopa z wkładką w bucie, na monitorze komputera widzimy, czy asymetria jest skorygowana. Wszystkie badania powinny być zapisane w bazie danych, żeby np. za pół roku, wykonując badanie ponownie, porównać wyniki i sprawdzić czy nastąpił progres czy regres. Nie należy oczekiwać, że od razu po włożeniu obuwia z wkładką będzie świetnie. Pacjent może przez jakiś czas – tydzień, czasami nawet miesiąc odczuwać dyskomfort, ponieważ zmienia mu się cały układ stopy, musi się ona ustawić, przyzwyczaić. Są też rzeczy, których się nie da przeskoczyć. Wkładki trzeba zmieniać wraz ze wzrostem stopy, co w przypadku dzieci oznacza co roku kupno nowych.

Po szóste: nie wstydźmy się wkładek

Na rynku pojawia się coraz więcej wkładek, które są po prostu estetyczne. Można sobie dobrać ich kolor, albo wzorek w kwiatki czy w trupie czaszki. Wtedy łatwiej przekonać do ich noszenia dzieci, które często na wkładki się jeżą. Nowoczesne produkty mają wyściółkę z przyjemnych tkanin wysokiej jakości, dedykowanych dla produktów ortopedycznych mających bezpośredni kontakt z ciałem, posiadają odpowiednie certyfikatu. Niektóre zawierają nawet jony srebra o antybakteryjnych właściwościach. Chodzi o to, żeby wytworzyć przeświadczenie, że wkładki to nic wstydliwego, bo przecież dbanie o własne zdrowie jest trendy.