Aktywny Samorząd

AKTYWNY SAMORZĄD

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1. Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 2. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 3. Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Zadanie 4. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I Obszar C:

Zadanie 1

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Zadanie 2

  • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie 3 i 4

  • stopień niepełnosprawności
  • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
  • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I

Zadania 1 i 3. Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Zadania 2 i 4. Pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa w ust. 5, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

  • pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania;
  • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1. Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 2. Dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zadanie 3. Dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.

Zadanie 4. Dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu.

Maksymalne kwoty dofinansowań Obszaru C:

Zadanie 1 (dofinansowanie do wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do 20.000 zł w indywidualnych przypadkach, wyłącznie w przypadku, gdy:

  • zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu
  • celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu

Zadanie 2 (dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – 2.000 zł.

Zadanie 3 dla protez na III poziomie jakości, po amputacji:

  • w zakresie ręki – 9.000 zł
  • przedramienia – 20.000 zł
  • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł
  • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł
   z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON

Zadanie 4 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy) – do 30% kwot, o których mowa w lit. C.

W Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Tryb postępowania

Dofinansowanie następuje na wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje program na terenie samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
  • W przypadku modułu I – do dnia 30 sierpnia, danego roku realizacji programu. Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku.
  • Program w module I jest realizowany przez samorząd powiatowy w oparciu o zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach programu, zatwierdzone przez Zarząd PFRON.
  • PFRON ma prawo do bieżącej kontroli prawidłowości wydatkowania środków przekazanych w ramach programu.
  • W przypadku wniosku złożonego w obszarze, w którym nie występuje obowiązek opiniowania przez eksperta PFRON, który w trakcie jego oceny nasuwa wątpliwości co do możliwości pozytywnej weryfikacji pod względem kryterium dotyczącego rodzaju niepełnosprawności adresata programu lub co do celowości wnioskowanego dofinansowania, do podjęcia pozytywnej decyzji wymagana jest pozytywna opinia wydana przez eksperta – lekarza specjalisty o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.
  • W sprawach nieuregulowanych w programie i przez Zarząd PFRON, dotyczących trybu postępowania i zasad dofinansowania stosuje się odpowiednio przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z późn. zm.).

Przeglądając i pozostając na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wspomnianych plików cookie na warunkach opisanych w Polityce plików cookie.

Rozumiem

Przeglądając i pozostając na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wspomnianych plików cookie na warunkach opisanych w Polityce plików cookie.

Rozumiem