DOFINANSOWANIA PFRON

dofinansowaniami zajmują się Miejskie lub Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W przypadku, gdy nie ma możliwości uzyskania refundacji całości wydatków ze środków NFZ, istnieje możliwość dofinansowania zakupu sprzętu przez Powiatowe (Miejskie) Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR/MOPR). Warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków PFRON jest przyznanie pomocy z Narodowego Funduszu Zdrowia. PCPR/MOPR nie udziela dofinansowania do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, które nie są refundowane przez NFZ.

Dofinansowanie wynosi:

  • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny, ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany
  • do 150% sumy: kwot limitu, o którym mowa wyżej, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit

Powyższe maksymalne wysokości dofinansowań – wysokości dofinansowań mogą się różnić terytorialnie – ustalane są indywidualnie przez poszczególne placówki MOPR i PCPR.

Najważniejszym kryterium, jakim kieruje się PCPR/MOPR, jest średni miesięczny dochód na członka rodziny za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, w niektórych przypadkach wymagany jest średni miesięczny dochód obliczony z okresu ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Aktualne kryterium dochodowe (na dzień 01.03.2015 r.) od wysokości, którego uzależnia się możliwość otrzymania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych, wynosi:

  • 1971,34 zł netto – na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym
  • 2562,74  zł netto – w przypadku osoby samotnej

Powyższe kwoty dotyczą MOPR Białystok.

Zarabiasz "za dużo"? Nie dostaniesz dofinansowania!

Nie uzyska się wsparcia finansowego, jeżeli wynagrodzenie żyjącej samotnie osoby przekracza 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w skali kraju, bądź 50% tegoż wynagrodzenia na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w PCPR/MOPR następujące dokumenty:

  • odpowiedni wniosek o dofinansowanie dostępny w lokalnych oddziałach PCR/MOPR
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
  • oświadczenie o wysokości dochodów
  • kserokopię zlecenia lekarskiego
  • ofertę (fakturę PROFORMA) przedmiotu wystawioną przez CENTRUM ORTOPEDYCZNO - PROTETYCZNE

Przeglądając i pozostając na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wspomnianych plików cookie na warunkach opisanych w Polityce plików cookie.

Rozumiem

Przeglądając i pozostając na tej stronie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wspomnianych plików cookie na warunkach opisanych w Polityce plików cookie.

Rozumiem